SP im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej, Mokra Lewa 75a, 96-100 Skierniewice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Marta Wiercioch
 • e-mail: sekretariat@sp-mokralewa.pl
 • nr telefonu: +48468333052

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej – Konrad Prokopczyk
 • Adres: Mokra Lewa 75A, 96-100 Skierniewice
 • E-mail: konrad.prokopczyk@sp-mokralewa.pl
 • Telefon: +48515708399, 468333052

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym mieści się siedziba Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka , usytuowany jest w Mokrej Lewej 75a, 96-100 Skierniewice. Szkoła nie posiada wytyczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Aby wejść do budynku szkoły należy otworzyć drzwi wejściowe ręcznie, przy której znajduję się dzwonek. Do budynku prowadzi jedno główne wejście. Budynek szkoły składa się z 2 kondygnacji – parteru i piętra, nie posiada windy ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Osoby z trudnościami w poruszaniu się mogą liczyć na kontakt z pracownikiem szkoły, po zawiadomieniu o takiej potrzebie.

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Brak

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka posiada „Narzędzia dostępności”, w których jest zwarta wtyczka z możliwością powiększenia i zmniejszenie tekstu, skalę szarości, wysokiego kontrastu, negatyw, jasne tło, podkreślenie linków, czytelnej czcionki.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

BIULETYN

BIP

Klauzula

RODO

Dziennik

LIBRUS