SP im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej

Pomoc

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Każdy uczeń uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Mokrej Lewej ma prawo być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Polega ona na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole udzielana jest na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Opieką psychologiczno-pedagogiczną w szkole objęci są wszyscy uczniowie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z:
• niepełnosprawnością,
• z niedostosowaniem społecznym,
• z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym,
• z zaburzeniami zachowania lub emocji,
• ze szczególnymi uzdolnieniami;
• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
• z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
• z chorobą przewlekłą;
• z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
• z niepowodzeniami edukacyjnymi;
• z zaniedbań środowiskowych;
• z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, z wcześniejszym kształceniem za granicą

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
• ucznia;
• rodziców ucznia;
• dyrektora szkoły;
• nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
• pielęgniarki z środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
• poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
• asystenta nauczyciela;
• pracownika socjalnego;
• asystenta rodziny;
• kuratora sądowego.

Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów, a także
w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających kreatywność;
3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6) warsztatów;
7) porad i konsultacji.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze skierowane są dla uczniów, którzy mają problemy z opanowaniem umiejętności przewidzianych w podstawie programowej, a szczególnie dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, np. dysleksją, dysgrafią czy dyskalkulią, na każdym etapie edukacyjnym. Celem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach ogólnych bądź z konkretnych przedmiotów oraz stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju uczniom z trudnościami na miarę ich możliwości. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze są prowadzone przez nauczycieli danego przedmiotu.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne prowadzone są dla uczniów na każdym etapie edukacyjnym. Celem zajęć jest stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka – umysłowego, psychicznego, emocjonalnego i poznawczego, a przede wszystkim pomoc uczniowi w przezwyciężeniu jego trudności w opanowaniu określonych umiejętności i w przyswojeniu danej wiedzy. Podczas zajęć dziecko przede wszystkim usprawnia spostrzeganie i pamięć wzrokową i słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, sprawność ruchową zarówno w obrębie motoryki małej – sprawności ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, ćwiczy koncentrację uwagi oraz orientację w przestrzeni. Takie oddziaływanie poprzez stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów pozwala eliminować niepowodzenia szkolne oraz ich emocjonalne i społeczne konsekwencje.

Zajęcia logopedyczne
Z zajęć logopedycznych korzystają głównie dzieci z klas wychowania przedszkolnego, uczniowie klas I-III oraz uczniowie mający zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
W wyniku przesiewowych badań logopedycznych oraz obserwacji logopedy i wychowawców, co roku, we wrześniu uczniowie kwalifikowani są do zajęć logopedycznych. Dzieci, w zależności od potrzeby, uczestniczą w zajęciach indywidualnych i grupowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela logopedę.
Zadania logopedy szkolnego:
• diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
• prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
• wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Drogi rodzicu!
Jeżeli u Twojego dziecka stwierdzono wadę wymowy, motywuj je do korzystania z zajęć logopedycznych. Pamiętaj także, że skuteczność terapii ściśle uzależniona jest od współpracy rodziców z logopedą i tylko wówczas, gdy współpraca ta ma rzeczywiście miejsce, czyli gdy ćwiczenia odbywają się nie tylko w szkole, ale i w domu – terapia przynosi rezultaty.
Dlatego:
• bądź w stałym kontakcie z logopedą, aby na bieżąco pozyskać informacje o stanie mowy swojego dziecka,
• dopilnuj, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia logopedyczne,
• pracuj z dzieckiem w domu poprzez utrwalanie materiału zawartego w zeszycie, teczkach, kserokopiach,
• chwal swoje dziecko nawet za minimalne osiągnięcia, za włożony wysiłek, zmobilizuje to go do działania.

Skontaktuj się

Lokalizacja: Mokra Lewa 75a
96-100 Skierniewice

Telefon: (46) 833-30-52

Email: sekretariat@sp-mokralewa.pl

BIULETYN

BIP

Klauzula

RODO

Dziennik

LIBRUS